Herbicídy

SUPERHERB 20 SG

Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži ozimnej a jačmeni jarnom.

Účinná látka:
metsulfuron – methyl 200 g/kg

Balenie:
250 g HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Prípravok SUPERHERB 20 SG je systémový selektívny herbicíd.
Prípravok je prijímaný listami a koreňmi rastlín a rýchlo translokovaný do celej rastliny. Účinná látka metsulfuron – methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín.
Pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy) t.j. syntézy esenciálnych aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie delenia buniek a následne zastavenie rastu ošetrených rastlín. Herbicídny účinok  prípravku je pozorovateľný po 2 – 4 týždňoch od jeho použitia

Spektrum herbicídnej účinnosti

Prípravok SUPER HERB 20 SG aplikovaný samostatne:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mak vlčí, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska a peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, mrlík biely, veronika perzská, výmrv repky

Tank-mix SUPER HERB 20 SG + HERBISTAR 200 EC ):

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, výmrv repky, nevädza poľná, fialka roľná, hviezdnica prostredná, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá,
pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska a peniažtek roľný.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie : 1×.

Prípravok neaplikujte na zamrznutú pôdu alebo pôdu pokrytú snehom a na rastliny poškodené mrazom, suchom, vodou ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace na nedostatok živín. Silný dážď do 6 hodín po ošetrení môže znížiť účinok prípravku.

Pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná
Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBC H 21 – 31). Najlepší
herbicídny účinok je pri aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny.
Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na stredne citlivé a odolné buriny (nevädza poľnáa lipkavec obyčajný) a v podmienkach, ktoré
majú negatívny vplyv na pôsobenie prípravku SUPERHERB 20 SG (sucho, nízke teploty) je vhodné pridať do nádrže aplikačného zariadenia
zmáčadlo ADJUVINN. Pre zvýšenie citlivosti burín v ozimných obilninách (hlavne lipkavec obyčajný a výmrv repky) aplikujte prípravok SUPERHERB
20 SG spolu s prípravkom HERBISTAR 200 EC v predpísanej dávke.

Jačmeň jarný
Prípravok aplikujte v rastovej fáze od začiatku do konca odnožovania (BBCH 21 – 30). Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na nevädzu poľnú
a stredne citlivé buriny (fialka roľná a mrlík biely) a v podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie prípravku SUPER HERB 20 SG (sucho,
nízke teploty) je vhodné pridať do nádrže aplikačného zariadenia zmáčadlo ADJUVINN.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po riadnom zbere plodiny možno v tej istej vegetačnej sezóne pestovať obilniny a repku ozimnú, ak však po aplikácii plnej dávky prípravku SUPERHERB 20 SG v ozimných obilninách nasledovalo dlhodobé sucho, tak nepestujte v tom istom kalendárnom roku ako následnú plodinu repku ozimnú.
V prípade predčasného zaorania porastu a orbe do hĺbky min. 10 cm, je možné ako náhradné plodiny vysievať jarné a ozimné obilniny. V  nasledujúcom vegetačnom období je možné vysádzať a vysievať akékoľvek plodiny bez obmedzení. Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty, na
účely ochrany necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárskych pozemkov.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haPoznámka
pšenica ozimná, tritikale, raž ozimnájednoročné dvojklíčnolistové buriny30 g 20 g + (0,4 - 0,6 l)HERBISTAR 200 EC
jačmeň jarnýjednoročné dvojklíčnolistové buriny20 g 20 g + (0,25 - 0,4 l)HERBISTAR 200 EC

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Ďalšie produkty