Herbicídy

CEVINO 500 SC

CEVINO 500 SC je postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na preemergentné a postemergentné ošetrenie pšenice ozimnej proti jednoročným trávam.

Účinná látka: Flufenacet 500 g/l (42,3 % hm)

Balenie: 5 l  HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok CEVINO 500 SC obsahuje účinnú látku flufenacet patriacu do chemickej skupiny oxyacetamidov a účinkuje ako inhibítor delenia buniek. Inhibícia mitózy a bunkového delenia vedie k spomaleniu procesov rastu rastlín, ktoré vedú k úhynu rastliny. Flufenacet je prijímaný hlavne koreňovým systémom, hypokotylom a klíčiacimi výhonkami a je translokovaný prevažne xylémom. Po aplikácii sa rast spomalí v priebehu niekoľkých hodín a viditeľné symptómy sa vyskytnú počas niekoľkých dní.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: metlička obyčajná, psiarka roľná, stoklas bezosťový, mätonoh trváci

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 1× počas vegetačného obdobia

Ošetrujte v skorých vývojových fázach burín, v dobe klíčenia alebo krátko po ich vyklíčení na dobre pripravenej pôde bez hrúd. Vyššiu dávku prípravku aplikujte na pôdach s vyšším obsahom humusu, černozemi, ťažkých pôdach a na silne zaburinených plochách. Mierna zima prispieva k urýchleniu rozkladu účinnej látky a to skracuje dobu účinkovania prípravku na jar.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa rozkladá v priebehu vegetačného obdobia a nevytvára nebezpečenstvo pre následné plodiny. V prípade, že je potrebné predčasne zlikvidovať pole následkom poškodenia mrazom, škodcami alebo chorobami, je na tomto poli po uplynutí minimálne 3 mesiacov, na jar po orbe možné pestovať pšenicu jarnú, jačmeň jarný, zemiaky, kukuricu. V prípade aplikácie tank-mix zmesi dodržujte presné pokyny týkajúce sa následných plodín u týchto prípravkoch.
Zabráňte unášaniu postrekovej kvapaliny na susediace porasty a prekryvu ošetrených pásov!

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
pšenica ozimná trávovité buriny0,24 – 0,3 lATPRE
pšenica ozimná trávovité buriny0,24 – 0,35 lATPOST
Ďalšie produkty