Novinky

Využitie nových látok v technológiách pestovania jačmeňa jarného v podmienkach klimatických zmien

Zdieľať článok

Jedným zo základných predpokladov pre dosiahnutie vysokého výnosu aj sladovníckej kvality jačmeňa jarného je dosiahnutie dostatočného počtu klasov na jednotku plochy. Samozrejme vždy s ohľadom na odrodu i intenzitu pestovania.

Tento cieľ ovplyvňuje mnoho faktorov a tak účinný nemôže byť iba jeden konkrétny zásah, ale vždy celá technológia pestovania. Bohužiaľ zásadnou mierou toto snaženie pestovateľov ovplyvňuje nerovnomernosť zrážok, stále vyšší počet tropických dní počas vegetácie a všeobecne zmena klimatických podmienok. Aj preto do základnej pestovateľskej technológie vstupuje čoraz častejšie aj využitie mimokoreňovej výživy a ďalších foriem podpory rastu a to už v rámci morenia osiva alebo novo pri podpore vzniku a vývoja odnoží.

Ak vezmeme technológiu od samého začiatku vegetácie, po vhodnej príprave pôdy a základným hnojením vkladáme vo väčšine prípadov vstup, ktorý má za cieľ zrýchliť počiatočný vývoj rastlín, predovšetkým ich koreňového aparátu a to formou aplikácie stimulačný látok priamo na osivo. Štandardom v tejto technológií je prípravok Plontar z našej ponuky používaný v dávke 1,5 l / t osiva. Prípravok obsahuje prekurzory auxínov, ktoré okrem iného ovplyvňujú vytváranie koreňa, jeho predlžovanie, gravitačný rast a vetvenia koreňa. Tabuľka 1 porovnáva ovplyvnenie veľkosti koreňového aparátu pri hodnotení vo fáze tretieho listu. Dôležité je uvedomiť si, že bohatší koreň ovplyvnený už od samého začiatku klíčenia dáva rastlinám náskok, ktorý neskôr už žiadna listová aplikácia látok podporujúcich koreň nemôže priniesť. Výsledkom morenie prípravkom Plontar je tiež vyššia poľná vzchádzavosť osiva. Prírastok v počte vzídených rastlín na jednotku plochy sa dlhodobo pohybuje na úrovni 8%.

Na bohatšom koreňovom aparáte môžeme ďalej modifikovať technológiu pestovania vedúcu k zvýšeným ale hlavne stabilným výnosom s istou sladovníckou kvalitou. Pri neskorej sejbe, ale u niektorých pestovateľov prakticky vždy, sú v prvých fázach odnožovania aplikované regulátory na podporu odnožovania či zahustenie porastu práve s cieľom dosiahnutia dostatočného počtu odnoží, následne stebiel a klasov pre špičkový výnos. Tu je vhodné pripomenúť, že ak má rastlina bohatší koreňový aparát, sama o sebe má väčšiu ochotu k odnožovaniu a tiež je schopná bez stresov a lepšie reagovať na tento prípadný regulačný vstup, ktorý ale vždy odporúčame kombinovať s mimokoreňovou výživou s dodávkou niektorých mikroprvkov, ale hlavne fosforu.

Do začiatku odnožovania v kombinácii s prípravkami na báze CCC je možné pridať nové kombinované hnojivo K3 (s vysokou dávkou fosforu a zinku) v dávke 2,0-4,0 l / ha k ďalšiemu pozitívnemu ovplyvneniu rastu koreňov. V tejto kombinácii je možné aj herbicídne ošetrenie. Od roku 2018 pripravila spoločnosť CHEMAP Agro úplne nový prípravok s názvom AUCYT START aplikovaný na začiatku odnožovania v dávke 2,0-4,0 l / ha. Prípravok obsahuje kombináciu výživy a fytohormónov na báze syntetických derivátov cytokynínov – novú unikátnu účinnou látkou pre podporu zakladania silných odnoží so súčasným priaznivým vplyvom na rast koreňov. Tieto účinné látky vznikajú na základe spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci (Upolu). Takto koncipovaný prípravok už možno aplikovať samostatne alebo spoločne s herbicídmi bez potreby ďalších kombinácií s výživou alebo regulátormi. Základnou myšlienkou pri použití tohto prípravku je vytvoriť silné produktívne odnože za súbežného pozitívneho vplyvu na koreňový aparát jačmeňa. Koreň musia tieto odnože vyživiť aj za menej priaznivých podmienok, inak býva snaha po dlhších prísuškoch často neúspešná. Výsledky použitia AUCYTu START v rokoch 2017-19 zhrnuté v tabuľke 2. Dobre viditeľný je najmä vplyv na posilnenie produkcie na odnožiach druhého radu.

Ďalší možný technologický vstup nasleduje v jačmeni na konci odnožovania či skôr na začiatku steblovania. Všeobecne sa predpokladá, že neponecháme na náhode prípadný vplyv múčnatky na redukciu odnoží, ale ak všetky doterajšie technologické kroky viedli k cieľu, nutne musíme riešiť morforeguláciu a úpravu štruktúry porastu, tak aby sme vysoký výnosový potenciál porastu udržali aj v nasledujúcich fázach. Na zjednodušenie a urýchlenie diferenciácie produktívnych odnoží je vhodné zaradiť prípravok Sanagreen v dávke 0,5 l / ha. Aplikovaný stimulátor zvyšuje znovu hladinu auxínov v rastlinách. Na túto hladinu už nemá žiadny vplyv aplikácia podobných účinných látok na osivo, skôr naopak, pozitívne zväčšený koreňový aparát produkuje viac cytokynínov. Pritom zvýšenie hladiny auxínov významne ovplyvňuje predlžovací rast stoniek, a tým obmedzuje ďalšie odnožovania. Auxíny sú hlavným fytohormónom ovplyvňujúcim apikálnu dominanciu a nesmieme na túto vlastnosť hľadieť ako na niečo škodlivé či nechcené. Ide o úplne prirodzený stav rastlín, ktorý je vhodné počas steblovania skôr podporiť, ak máme k dispozícii dostatočný počet produktívnych stebiel. Z pokusov je zrejmé, že vhodný termín k aplikácii Sanagreenu sa zhoduje s termínom prvého morforegulačného zásahu ku skráteniu a posilneniu stebla prípravkami na báze trinexapac-ethyl. Dokonca sa prejavuje, že vyššia fytohormonálna aktivita priaznivo ovplyvňuje účinok týchto látok, takže z našich pokusov jednoznačne vyplýva možnosť priamej kombinácie Sanagreenu s týmito morforegulátormi znížiť ich dávku o 0,1-0,15 l / ha predovšetkým s ohľadom na následný priebeh počasia, najmä teploty a intenzity slnečného svitu.

V ďalšom priebehu steblovania je v intenzívnej technológii vhodné korigovať výživný stav rastlín, a to cielene na základe rozborov alebo všeobecne dodávkou zmesných listových hnojív. Z našej ponuky sa jedná predovšetkým o hnojivá LISTER, ktorá sa vyznačujú rýchlou reakciou rastlín a hlavne nulovým rizikom negatívneho ovplyvnenia pesticídnych účinných látok v TM zmesi vďaka plne chelátovej forme hnojív. Zásadná je tiež fungicídna ochrana a v našich podmienkach mimokoreňová výživa horčíkom a sírou. Tu existuje logická väzba, ak chránime listovú plochu, zvyšujeme jej asimilačnú schopnosť, potrebujeme mať dostatok horčíka nielen pre tvorbu chlorofylu. V ponuke spoločnosti je unikátne hnojivo AKTIFOL Mag, ktoré už v dávke 1,0 l / ha dostatočne ovplyvňuje hladinu horčíka, ale zároveň jeho forma, komplexotvorné transportné látky „AMIX“ v hnojive obsiahnuté, napomáhajú aj systémovým účinným látkam fungicídov v ich prieniku a pohybu v rastlinách. Výsledky jednoznačne hovoria pre spoločnú aplikáciu fungicídov s týmto hnojivom. Prídavok hnojivá AKTIFOL k fungicídnej ochrane zvyšuje nielen výnos jačmeňa (vo viacročných pokusoch až o 10% nad fungicídne ošetrenú kontrolu), ale vďaka lepšie a dlhšie fungujúcej asimilačnej ploche rastlín priaznivo ovplyvňuje podiel predného zrna, HTZ a obsah dusíkatých látok. Tabuľka 3 ukazuje vplyv na prácu asimilačného aparátu a výnos v poslednom skúšobnom roku. Tabuľka 4 potom sumarizuje ovplyvnenie obsahu N-látok. V dlhodobom pohľade možno zhrnúť, že dlhšie pracujúci listový aparát umožňuje aspoň čiastočne predchádzať núdzovému dozrievaniu v stresových podmienkach a napomáha udržať obsah N-látok v intervale požadovanom u sladovníckych jačmeňov.

Záverom možno teda konštatovať, že využitie „Systémov podpory odnožovania, možná stimulácia, modelovanie porastu a mimokoreňovú výživu“ od spoločnosti CHEMAP AGRO s.r.o. má pre technológiu jarného jačmeňa niektoré významné riešenia a že vhodne upravená technológia dáva veľké možnosti predovšetkým v stabilizácii jeho výnosov i kvality.

Tab. 1: Vplyv stimulačných prípravkov na koreňový systém jačmeňa jarného

Varianta /
Hmotnosť koreňa
2018
g / %
2017
g / %
2016
g / %
2015
g / %
2014
g / %
2013
g / %
2012
g / %
Priemer za sledované
obdobie %
Kontrola0,46/100,03,20/100,00,98/100,00,42/100,01,23/100,04,12/100,02,09/100,0100,0
Plontar0,53/115,93,38/105,51,16/118,41,18/281,01,83/148,84,21/102,24/137,9144,2

Zdroj: Ditana spol. s.r.o., V. Bystřice, 2012-18

Tab. 2: Porovnanie prípravku AUCYT START ku kontrole.

VariantaHTZ
g / %
Počet zŕn
v klase - hl. steblo
ks / %
Počet zŕn
v klase - II.rad
ks / %
Podiel
nad sitom 2,5 %
% / kontrole
Výnos
t/ha / %
Kontrola 201749,60 / 100,024,0 / 100,017,9 / 100,097,5 / 100,09,6 / 100,0
AUCYT START 3,0 l/ha 2017 50,00 / 100,8 23,6 / 98,119,5 / 109,298,2 / 100,810,0 / 103,4
Kontrola 201847,42 / 100,0 21,8 / 100,014,6 / 100,098,4 / 100,06,3 / 100,0
AUCYT START 3,0 l/ha 201847,45 / 100,123,7 / 108,716,4 / 112,798,5 / 100,26,6 / 104,8
Kontrola 201941,70 / 100,025,0 / 100,019,2 / 100,079,4 / 100,07,7 / 100,0
AUCYT START 3,0 l/ha 201942,40 / 101,726,7 / 106,620,5 / 106,980,2 / 101,08,4 / 108,0

Zdroj: Ditana spol. s r.o., V. Bystřice, 2017-19, Francin

Tab.3: Ovplyvnenie zdravotného stavu a výnosu po prídavku AKTIFOL Mag k fungicídom.

Variant Zelená plocha
vlajk.listu 6.7.2017
% plochy / % nakontrolu
Zelená plocha
podvlajk.listu 6.7.2017
% plochy / % na kontrolu
Výnos
t/ha / %
Kontrola - 2x fungicid30,0 / 100,043,3 / 100,09,2 / 100,0
2x fungicid + 2x AKTIFOL Mag38,3 / 127,850,0 / 115,49,6 / 103,9
VariantZelená plocha
vlajk.listu 30.6.2018
% plochy / % na kontrolu
Zelená plocha
podvlajk.listu 30.6.2018
% plochy / % na
Výnos
t/ha / %
Kontrola - 2x fungicid5,5 / 100,010,8 / 100,05,7 / 100,0
2x fungicid + 2x AKTIFOL Mag5,9 / 107,315,4 / 142,65,8 / 101,8

Zdroj: Ditana spol. s r.o., V. Bystřice, 2017-18, Sebastian

Tab.4: Ovplyvnenie obsahu N-látok v zrne jačmeňa jarného.

Varianta Kontrola
NL / Výnos
2x Fungicid
NL / Výnos
2x Fung. + AKTIFOL
NL / Výnos
Prestige 201410,8 / 8,0311,4 / 9,0010,4 / 9,55
Prestige 20159,6 / 9,999,3 / 10,489,4 / 10,56
Sebastian 201612,3 / 8,6611,8 / 9,0911,5 / 10,09
Sebastian 20179,9 / 8,8310,4 / 9,2210,5 / 9,57
Sebastian 201811,1 / 5,3811,2 / 5,7111,1 / 5,75

Zdroj: Ditana spol. s r.o., V.Bystřice, 2014-18
Sled aplikácí: 1. fungicid + Aktifol Mag (2014,15,18) nebo Aktifol Sulf (2016,17), 2. fungicid + Aktifol Mag vždy