Rastové regulátory

KOREKT 510 SL

Regulátor rastu vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného.

Účinná látka: ethephon 510 g/l (41,7 % hm)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka ethephon preniká do rastlinných pletív kde dochádza k uvoľňovaniu etylénu, ktorý spoločne s inými hormónmi spôsobuje skracovanie stoniek a stimuluje syntézu spevňujúcich látok ako lignín a celulóza, čím zvyšuje odolnosť obilnín voči poliehaniu.
Použitie prostriedku uľahčuje mechanický zber. Zabraňuje vzniku strát súvisiacich so slabým vývinoma rastom zŕn. Intenzita pôsobenia prostriedku závisí od termínu aplikácie postreku, rastovej fázy pestovanej rastliny, kompaktnosti lánov, stanovišťa a od poveternostných podmienok.
Prípravok je určený na aplikáciu plošnými samohybnými alebo ťahanými postrekovačmi.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná, tritikale

Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×.
Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti.
Termín aplikácie: Prípravok používajte od fázy 1. kolienka do fázy, kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý (BBCH 31-39).

Jačmeň jarný

Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie : 1×.
Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti
Termín aplikácie: Prípravok používajte od fázy 1. kolienka do fázy, kedy je pošva zástavnicového listu otvorená (BBC H 31-47).

Silný dážď do 4-5 hodín po ošetrení môže znížiť účinok prípravku.

Herbicídy zo skupiny fenoxykyselín určené na likvidáciu dvojklíčnolistových burín aplikujte pred prípravkom KORE KT 510 SL, a to v dávkach a
termínoch uvedených na ich na etiketách.

Prípravok KORE KT 510 SL neaplikujte na mokré rastliny, na oslabené rastliny a rastliny poškodenémrazom, suchom, zamokrením, škodcami, chorobami a na rastliny s prejavmi nedostatku výživných látok. Prípravok taktiež neaplikujte pri teplotách nižších ako 10 °C a na výrazne zaburinených plochách, ak neboli použité prostriedky proti burinám, pretože skrátenie stebiel môže vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj burín. Pri aplikácii zabráňte prekrývaniu postrekových pásov (vrátane úvratí).

PlodinaÚčel použitia Dávka/haOchranná doba
pšenica ozimnáproti poliehaniu0,7 – 0,9 lAT
tritikaleproti poliehaniu0,75 – 0,95 lAT
jačmeň jarnýproti poliehaniu0,7 l/haAT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.