Novinky

Pestovanie cukrovej repy v dnešných klimatických podmienkach

Zdieľať článok

Slovensko sa v poslednom období snaží podporiť pestovanie cukrovej repy na našom území, čo predstavuje dobrú správu vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny cukru. Poľnohospodári zaoberajúci sa pestovaním cukrovej repy majú preto pozitívne vyhliadky do budúcna. Správne zvolený systém ošetrenia a rastlinnej výživy je dôležitý na dosiahnutie požadovanej úrovne kvality cukrovej repy a rovnako na zvýšenie jej konkurencieschopnosti na trhu.
Ing. Sofia Lackovičová, Ing. Peter Belan

Po zasiatí cukrovej repy a následných zrážkach môžeme spolu s klíčením repy cukrovej pozorovať výskyt rôznych druhov burín, ktoré je možné regulovať od klíčenia až do štádia uzatvorenia medziriadkov. Naše portfólio ponúka možnosť skorého herbicídneho ošetrenia prípravkom MONOGRA 700 SC (metamitron 700 g/l), ktorého spôsob účinku spočíva v inhibícii fotosyntézy. Buriny sa po aplikácii stávajú chlorotickými a úplne nekrotickými už za niekoľko dní. Najvhodnejšia aplikácia je v čase, keď sú buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10-11) (bez ohľadu na vývojové štádium repy cukrovej a repy kŕmnej).

Efektívne herbicídne ošetrenie vám tiež poskytne prípravok SOLIDER (triflusulfuron 146 g/l, quartz sand 0,63-2,5 g/l), ktorý patrí do skupiny inhibítorov účinku enzýmu acetolaktát syntázy (ALS). Aplikáciu odporúčame vykonať v čase kedy sú buriny v počiatočných vývojových fázach. Prípravok obsahuje Quartz sand, ktorý spoločne s olejovou formuláciou napomáha k lepšej penetrácií účinnej látky do burín s vysokou selektivitou na cukrovú repu.
Ako ďalšiu možnosť herbicídneho ošetrenia ponúkame graminicídny prípravok TREPACH (quizalofop-P-ethyl 50 g/l) so systémovým účinkom, prijímaný povrchom listov a následne rozvádzaný do celej rastliny. TREPACH je špecialista na ničenie trávovitých burín v repe cukrovej. Účinná látka quizalofop sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Aplikácia je spravidla možná od 3. páru vyvinutých listov do zapojenia riadkov.

V prípade, ak už má cukrová repa dostatočne vyvinutú listovú plochu, je vhodné doplnenie živín, na ktoré má plodina zvýšené nároky. Repa prijíma vyšší podiel živín cez listy, resp. v prvej polovici vegetácie, čo neskôr využije pri raste koreňa a produkcii cukru. Dodanie dusíku a fosforu je možné prípravkom FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10), ktorý je vhodne doplnený horčíkom. Horčík je nevyhnutý prvok pri tvorbe chlorofylu a navyše aktívne pôsobí na enzýmy používané v metabolizme fosforu, bielkovín a cukrov. Fosfor je dôležitý prvok ovplyvňujúci kvalitu buliev, avšak môže byť z pôdy ťažšie dostupný, preto je vhodná foliárna aplikácia prípravku FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10).

Kľúčové je tiež doplnenie prvkov ako sú meď (Cu) a síra (S), pretože meď je nevyhnutná pri počiatočnom raste plodín, nakoľko účinkuje ako aktivátor niektorých enzýmov. Dodanie síry zvýši kvalitu a nutričnú hodnotu plodiny a tiež môže zvýšiť energetické zloženie rastlín , cukrov, škrobu a pod. Dostatočný obsah týchto prvkov ponúka prípravok z nášho portfólia FITOBELLA N-Cu-S (20-8-115), určený k listovej aplikácií.

V rámci mikroprvkov má cukrová repa zvýšené nároky na bór (B), preto odporúčame realizovať preventívne a tiež kuratívne doplnenie bóru prípravkom BOROHUMINE 100. Obsah humínových látok pozitívne ovplyvňuje príjem a využitie živín, ktoré hnojivo obsahuje. Efektívne doplnenie bóru je tiež možné prípravkom CROPVIT B a prípravkom CROPVIT BMo, ktorý zabraňuje výskytu fyziologických ochorení ako je srdiečková hniloba, ktorá je dôsledkom nedostatku tohto prvku.

Vo výžive rastlín preukázal svoje nezastupiteľné miesto aj kremík (Si) čomu nasvedčujú aj výsledky pokusov, vykonané Slovenkou poľnohospodárskou univerzitou (ďalej len SPU) v Nitre. Predmetom výskumu bol vplyv aplikácie hnojiva FERTISILINN na výšku úrody a cukornatosť repy cukrovej. Výsledky pokusov preukázali pozitívny vplyv na výšku úrody buľvy a taktiež sa zvýšila úroveň cukornatosti testovaných odrôd v porovnaní s kontrolou (obrázok 1). Z výsledkov pokusov i prevádzkových parciel sa javí ako najvhodnejší termín aplikácie rastová fáza uzatvárania riadkov V2.

Rôzne štúdie poukazujú na dôležitú úlohu kremíka, vďaka ktorému rastliny ľahšie prekonávajú stres v podobe sucha. Avšak, dôležitá je forma kremíku v hnojive, ktorú rastlinám dodávame pri ošetrení. FERTISILINN obsahuje kremík vo forme ľahko prijateľnej rastlinami- kyseliny ortokremičitej.

Jednoznačne pozitívny vplyv má na úrodu repy cukrovej prípravok FLORONE, ktorý pozitívne vplýva na výšku úrody a úroveň cukornatosti. FLORONE obsahuje aminokyseliny rastlinného pôvodu a je obohatený o  základné NPK živiny a stopové prvky bór (B) a molybdén (Mo). Podľa výsledkov z pokusov vykonaných na SPU v Nitre je najvhodnejším termínom pre aplikáciu fáza pred zapojením porastu. Aplikácia v tejto fáze priniesla najvyššie navýšenie úrody buľvy.

S neustále meniacimi sa klimatickými podmienkami sa vám každú sezónu snažíme priniesť aktuálne poznatky v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, preto neváhajte kontaktovať náš agronomický servis pre cenovo zvýhodnenú ponuku a podrobnejšie informácie. (www.belbaplus.sk)