Novinky

Funkcia a vplyv kremíku pri pestovaní poľnohospodárskych plodín

Zdieľať článok

Rastliny pre svoj správny rast a vývoj potrebujú prijímať prvky, medzi ktoré nevýlučne patrí aj kremík (Si). Tento prvok je obsiahnutý v pletivách ako základný stavebný kameň a zabezpečuje odolnosť rastlín voči mechanickému alebo inému poškodeniu. Kremík sa hojne nachádza v zemskej kôre vo forme oxidu kremičitého alebo rôznych nerastoch, ktoré ťažko podliehajú zvetrávaniu a následnému rozkladu. Takáto forma kremíka je však ťažko dostupná pre rastliny, dôsledkom čoho vzniká u rastlín nedostatok tohto prvku.

Ing. Sofia Lackovičová, Ing. Peter Belan, BELBA PLUS, s.r.o.

Našim cieľom bolo priniesť riešenie vo forme kremíka, ktorý je ľahko prijateľný pre rastliny. Listové hnojivo FERTISILINN spĺňa uvedený cieľ nakoľko obsahuje kremík vo forme kyseliny ortokremičitej, ktorá je rýchlo a ľahko absorbovaná rastlinami. Aplikácia hnojiva na list sa preukázala ako efektívny a rýchly spôsob doplnenia deficitu kremíka, čím sa viditeľne zlepší celkový habitus rastliny. 

FERTISILINN okrem kremíka obsahuje aj mikroprvky ako sú bór (B), meď (Cu), molybdén (Mo) a zinok (Zn), ktoré majú pozitívny vplyv na látkovú premenu, fotosyntézu a iné fyziologické procesy v rastlinách. Okrem pozitívneho vplyvu na fyziologické procesy v rastlinách spevňuje bunkové steny čím zvyšuje odolnosť rastlín voči rôznym druhom hubových a bakteriálnych ochorení. Aplikáciou hnojiva FERTISILINN na jar rastliny ľahšie prekonávajú abiotické stresy ako sú obdobia sucha, pretože kremík spevňuje bunkové steny a zlepšuje interakciu medzi bunkovými stenami a vodou. Listy a výhonky sú viditeľne pevnejšie čím sa znižuje náchylnosť rastlín aj voči mechanickému poškodeniu. Aplikáciou hnojiva na jeseň budú rastliny odolnejšie voči negatívnym vplyvom nízkych teplôt.

Špeciálne zloženie hnojiva a najmä obsah kremíka sa javí ako najlepšie riešenie pre rastliny z nasledujúcich dôvodov:

  1. Zlepšuje celkový habitus rastlín, spevňuje listy a výhonky, čo znižuje náchylnosť k poškodeniu, zlepšuje trvanlivosť úrody – posilňuje rastliny s lepšou štruktúrou buniek a zlepšuje interakciu medzi bunkovými stenami a vodou.
  2. Zvyšuje a zlepšuje parametre kvality výnosu – stimuluje produkciu cukrových asimilátov a urýchľuje ich pohyb plodov, ukladá ich v koreňoch a iných rezervných orgánoch.
  3. Pozitívne ovplyvňuje rovnováhu iónov.
  4. Znižuje nepriaznivý efekt sucha a mrazu – znižuje transpiráciu z nadzemných rastlín počas sucha.
  5. Stimuluje fotosyntézu na zvýšenie obsahu chlorofylu v podmienkach s nízkou slnečnou aktivitou.
  6. Zvyšuje výnos v dôsledku zníženia strát spôsobených abiotickým a biotickým stresom.

Kremík je prvok, ktorý preukázal nezastupiteľné miesto vo výžive rastlín, čomu nasvedčujú aj výsledky pokusov, vykonané Slovenkou poľnohospodárskou univerzitou (ďalej len SPU) v Nitre. Predmetom výskumu bol vplyv aplikácie hnojiva FERTISILINN na výšku úrody a cukornatosť repy cukrovej. Výsledky pokusov preukázali pozitívny vplyv na výšku úrody buľvy a taktiež sa zvýšila úroveň cukornatosti testovaných odrôd v porovnaní s kontrolou (Graf 1). Z výsledkov pokusov i prevádzkových parciel sa javí ako najvhodnejší termín aplikácie rastová fáza uzatvárania riadkov. 

Graf 1. SPU Nitra, Doc. Ing. Ivan Černý, PhD., 2019/20

Poľné pokusy s hnojivom FERTISILINN v slnečnici ročnej jasne ukazujú pozitívny vplyv na zvýšenie obsahu oleja v nažkách vo všetkých variantoch (Tabuľka 1). 

Odroda Carrera SY Gracia Marbelia Reasun DS-6
Obsah tukov % Kontrola 47,3 47,81 47,6 48,9
FERTISILINN 50,3 51 50,5 50,9

Tabuľka 1. Výsledky pokusov slnečnica ročná, SPU Nitra, Doc. Ing. Ivan Černý, PhD., 2018

Vizuálny efekt aplikácie hnojiva FERTISILINN v porastoch sóji znázorňuje obrázok 1. Aplikácia bola vykonávaná pri výške porastu 20cm a v dávke 0,5l/ha v lokalite Trnava.

Obrázok 1. Aplikácia hnojiva FERTISILINN 0,5 l/ha v sóji

Rôzne štúdie poukazujú na dôležitú úlohu kremíka, vďaka ktorému rastliny ľahšie prekonávajú stres v podobe sucha. Avšak, dôležitá je forma kremíku v hnojive, ktorú rastlinám dodávame pri ošetrení. Veríme, že vám tento článok priniesol užitočné poznatky a pri pestovaní zvážite využitie kremíka. Pre viac informácií kontaktujte našu agronomickú službu. Kontakty a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.belbaplus.sk.