Novinky

Dôležitá úloha síry v mimokoreňovej výžive obilnín

Zdieľať článok

Výžive sírou sa venuje čoraz väčšia pozornosť odborníkov, ale aj pestovateľov. Stále sa znižujú prirodzené zdroje síry, ktoré v minulosti predstavovalo predovšetkým znečistenie ovzdušia zlúčeninami síry a následná depozícia síry, ktorá dosahovala v osemdesiatych rokoch až hranicu 250 kg S na ha.

V dnešnej dobe je hodnota depozície síry na väčšine územia SR veľmi blízka nule. K tomu sa stále veľmi obmedzene používajú fosforečné, draselné, vápenaté alebo horečnaté hnojivá obsahujúce síru. Táto skutočnosť vedie k postupnému prehĺbeniu nedostatku síry v našich pôdach, ktorý sa najviac prejavuje na stanovištiach s ľahšími typmi pôdy a s nižším obsahom organickej hmoty, ale nielen tam. Síra je dnes stále častejšie obmedzujúcim faktorom nielen výnosu, ale aj kvality, u všetkých základných plodín. Nejedná sa len o olejniny, ktoré spotrebujú najväčšie dávky síry (u repky až okolo 65 kg / ha), ale problémom je síra tiež u ozimných a jarných obilnín, kedy nedostatok vedie predovšetkým k výkyvom v kvalite produkcie (pekárska akosť zrna pšenice, riedenie bielkovín jačmeňa).

Síra však nie je obmedzujúcim faktorom len sama o sebe, ale predovšetkým vo vzťahu k využitiu a metabolizmu dusíka. Sú popísané ideálne pomery S: N u hlavných plodín, kedy sa tento pomer líši v rozmedzí 1:10 až 1:20, čo znamená, že na využitie 10 až 20 kg dusíka je potreba 1 kg síry. Obmedzená dodávka síry a oproti tomu intenzívne hnojenie dusíkom tento pomer často nespĺňajú, efektivita dusíkatého hnojenia klesá a rovnako tak ekonomika hnojenie dusíkom. V rastlinách dochádza k poruchám metabolizmu voľných nitrátov na niektoré aminokyseliny, základné aj zložitejšie, k zníženiu tvorby proteínov, niektorých enzýmov a vitamínov, čo následne negatívne ovplyvňuje rad procesov s priamym vplyvom na kvalitu produkcie i výnos. Doplniť môžeme aj vplyv síry na zvýšenie odolnosti voči niektorým patogénom a čiastočný proti stresový účinok tohto prvku.

Kvalitativne a výnosotvorné parametry pšenice – aplikácia síry na konci steblovania

Spoločnosť CHEMAP AGRO z tohto dôvodu v posledných dvoch rokoch významne rozšírila svoju ponuku hnojív so sírou, ktorá v súčasnosti zahŕňa 3 produkty pre mimokoreňovú výživu sírou. Ponuku tvoria hnojivá s názvom FOLIT Síra (2000 g SO3 / l) so sírou vo forme elementárnej S, ďalej hnojivá FOLIT ThioSulf (760 g SO3 / l) a AKTIFOL Sulf (825 g SO3 / l) so sírou vo forme tiosíranu. Kým hnojivo s elementárnou sírou je okamžite prijateľné len čiastočne a väčšina síry je postupne prijímaná cez list až po oxidácii na síranovú formu, hnojivá s vodorozpustným tiosíranom majú podstatne rýchlejší účinok, neobsahujú však takúto dávku síry v jednom litri hnojiva.

Aj napriek zásobnému hnojeniu sírou cez pôdu, ktoré by malo byť vždy základom intenzívnej pestovateľskej technológie, je najmä na ľahších a plytších pôdach, na pôdach s nižším obsahom organickej hmoty a v podmienkach vyššieho úhrnu zrážok počas zimného a jarného obdobia, kedy dochádza k rýchlemu pohybu síranových iónov do hlbších vrstiev ornice vhodné doplniť časť síry rastlinám cez list. Zatiaľ čo u produktu FOLIT Síra by sme mali reagovať skôr v skorších fázach vegetácie preventívne, hnojivá s rýchlou formou síry môžeme časovať presnejšie do doby intenzívnej potreby a cieleného efektu. Napríklad graf č. 1 ukazuje efekt dvoch druhov síry časovanej do fázy pred až začiatku klasenia pšenice. Zatiaľ čo u produktu FOLIT Síra sa okrem výživového efektu prejavil aj vedľajší fungicídny efekt hnojiva u rýchlejších tiosíranov v produkte FOLIT ThioSulf je pozitívne ovplyvnený aj obsah dusíkatých látok čo dokazuje rýchlejšie ovplyvnenie metabolizmu dusíka v rastline.

Na tomto mieste je najlepšie porovnať tiež obe hnojivá s rýchlou vodorozpustnou sírou z ponuky spoločnosti CHEMAP AGRO. FOLIT ThioSulf a AKTIFOL Sulf obsahujú rovnakú formu síry (750 g / l, resp. 825 g / l) avšak najvýznamnejším rozdielom je doplnenie formulácie komplexom aminokyselín s označením „AMIX“ od spoločnosti Micromix Plant Health, Ltd. (Veľká Británia). Tento komplex predurčuje hnojivá AKTIFOL do priamych kombinácií s fungicídnou ochranou a má za úlohu vytvoriť vzájomnú synergiu medzi fungicídom a hnojivom. Toho sa najmä využíva v obilninách. Pri pšenici spájame toto hnojivo s fungicídmi aplikovanými v T3-T4 fungicídnej ochrany na zvýšenie ich účinku a zároveň k pozitívnemu vplyvu síry na pekársku akosť pšenice. U jačmeňov naopak smerujeme použitie AKTIFOLu Sulf do T1-T2 fungicídnej ochrany, kedy sa snažíme o podporu redukcie prijatých nitrátov a ich metabolizmus a zabudovanie do hmoty rastlín tak, aby sa znížilo riziko pre prechod nitrátov do zrna. Hnojivo AKTIFOL Sulf má v ponuke spoločnosti CHEMAP AGRO svojho partnera v produkte AKTIFOL Mag, ktoré ďalej predovšetkým u jačmeňov v neskorších fázach vývoja opäť spoločne s fungicídmi vedie k zvýšeniu produkcie a ďalšiemu riedenie dusíkatých látok v zrne. Priemerný efekt z pokusov v ročníku 2016 u jačmeňov ukazuje Tabuľka 1. Všetky hnojivá so sírou odporúčame aplikovať v dávke 2,0 – 3,0 l / ha, hnojivá AKTIFOL Mag potom v dávke 1,0 l / ha. Veríme, že v ponuke spoločnosti CHEMAP AGRO nájdete vždy riešenie pre doplnenie vašich zavedených technológií a to nielen v oblasti výživy sírou.

Počet zŕn v klaseHTZN-látkyVýnos
Kontrola100100100100
FOLIT Síra 800 SC105,29104,5396,88106,77
FOLIT ThioSulf 760 SL104,39102,16101,87104,98

Kvalitativne a výnosotvorné parametry pšenice – aplikácia síry na konci steblovania

Autor: Ing. Jan Šamalík, Chemap Agro s.r.o.