Novinky

Cielené a ekonomické riešenia pri pestovaní hustosiatych obilnín

Zdieľať článok

Od roku 2016 mnohí z pestovateľov mohli začať vnímať BELBA PLUS ako spoločnosť, ktorá okrem listovej výživy a stimulátorov začala do svojho produktového portfólia zaraďovať i prípravky na ochranu rastlín.

Hlavným dôvodom bol začiatok spolupráce s novo tvoriacim sa generickým výrobcom prípravkov na ochranu rastlín INNVIGO. Vzájomná spolupráca vyústila do výhradnej distribúcie prípravkov spoločnosťou BELBA PLUS pre slovenský agrárny trh.

Na začiatku spolupráce bol počet autorizovaných prípravkov nízky a nebolo možné ponúkať komplexné riešenia vo všetkých rastových fázach a plodinách. Postupom času sa počet a rozmanitosť autorizovaných prípravkov zvýšil do takej miery, že v súčasnom období sme schopní ponúkať ucelené a komplexné riešenia. Mám na mysli najmä pokrytie celého spektra burín, chorôb a škodcov.

V rámci herbicídnej ochrany hustosiatych obilnín sa v tomto roku môžeme oprieť o 5 herbicídnych prípravkov. Základom pre ozimné obilniny je prípravok TYTAN 75 SG s obsahom dvoch účinných látok, metsulfuron-methyl a thifensulfuron-methyl. Prípravok v dávke 70 g/ha pokrýva široké spektrum dvojklíčnolistových burín vrátane spodného poschodia ako i niektorých ťažšie ničiteľných burín ako napr. palina pravá. Vhodným spojením do spoločného TMixu s prípravkom HERBISTAR 200 EC posilníte účinnosť na lipkavec obyčajný. Pre jarné obilniny odporúčame cenovo efektívne riešenie prípravkom TRISTAR 50 SG s účinnou látkou tribenuron methyl, ktorý pokrýva spektrum burín objavujúcich sa v jarnom období vrátane pichliača. Pre zlepšenie prieniku účinnej látky do burín je nevyhnutné pridávanie zmáčadla ADJUVINN v dávke 0,05 l/ha.

Samostatnou skupinou burín vyskytujúcich sa v hustosiatych obilninách sú jednoročné trávy. Pre ich dostatočnú kontrolu ponúkame prípravok FENOXINN 110 EC s účinnou látkou fenoxaprop-p-ethyl. Pri jeho aplikácií si je potrebné uvedomiť dva základné parametre. Prvým z nich je vyšší obsah účinnej látky a tým i nižším dávkovaním oproti iným prípravkom a druhým je fakt, že aplikácia by mala byť samostatná po aplikácií herbicídu na dvojklíčnolistové buriny.

Vo fungicídnej ochrane sa naša stratégia opiera o tri účinné látky z troch rôznych skupín a to: prochloraz (MIRABELLA 450 EC), azoxystrobín (NORIOS) a tebuconazole (BUKAT 500 SC). Samostatnou aplikáciou jednotlivých prípravkov alebo tankmixov dokážeme v rôznych rastových fázach pokryť široké spektrum chorôb obilnín. Rád by som sa viac pozastavil pri prípravku BUKAT 500 SC a to najmä z týchto dôvodov. Je to najkoncentrovanejší tebuconazole na trhu s obsahom 500 g/l účinnej látky a s tým spojené samotné nižšie dávkovanie. Ďalším dôležitým faktom je SC formulácia prípravku, ktorá je najmä za teplého počasia a vysokého slnečného svitu bezpečnejšia pre rastliny z hľadiska popálenia zelenej listovej plochy.

Zo zvyšujúcim sa tlakom škodcov na porastoch som rád, že v našom portfóliu nájdete dva insekticídne prípravky: DELCAPS 050 CS – deltamethrin 50 g/l a SWEEP – cypermethrin 500 g/l. Oba prípravky je možné použiť v jarnom období proti larvám kohútika a striedaním účinnej látky dosiahnuť dokonalú účinnosť.

Proces modelovania a spevňovania porastu proti poliehaniu by mal začať už od samotného začiatku jarnej vegetácie. Základom nášho systému je zatiaľ neprekonaná účinná látka CCC v podobe prípravku RETABELLA 750 SL. V našom systéme neodporúčame dávku prípravku vyššiu ako 1,0 l/ha z dôvodu možného negatívneho vplyvu na rozvíjajúcu sa koreňovú sústavu. Pre spevnenie päty stebla odporúčame aplikáciu prípravku RETABELLA 750 SL v BBCH 29 v dávke 1,0 l/ha. Druhým krokom v našom systéme je aplikácia v BBCH 31 s prípravkami RETABELLA 750 SL v dávke 1,0 l/ha spoločne s FLORONE 0,4 l/ha. FLORONE je špeciálny prípravok s obsahom prírodných látok a živín, ktorý inhibuje vegetatívny rast. FLORONE má pozvoľnejší nástup a výborne sa dopĺňa s rýchlo pôsobiacim CCC a spoločná aplikácia vykazuje dlhodobejšie pôsobenie na rastlinu. Má pozitívny vplyv na hrúbku stebla a jeho spevnenie. Prínosom FLORONE okrem spevneného porastu je pozitívny vplyv na zvýšenie výnosu. V neskorších rastových fázach sa opierame o KOREKT 510 SL – ethephon 510 g/l. Z praxe je známe, že prípravky s obsahom etephonu sa často používajú v posledných možných termínoch regulácie porastu. Radi by sme tento mýtus pozmenili a pripomenuli výnimočnú schopnosť tejto účinnej látky v dorovnávaní výšky porastu. Preto si myslíme, že KOREKT 510 SL patrí do skoršej fázy a v našom systéme ho odporúčame už od fázy BBCH 32. Najvhodnejšou variantou v tomto období je kombinácia s prípravkami s účinnou látkou trinexapac-ethyl v mierne znížených dávkach.

Mimo koreňová výživa sa stáva stabilnou súčasťou pri pestovaní obilnín a dosahovaní príslušnej kvality. Z nášho pohľadu by sa s mimo koreňovou výživou malo začať ihneď na jar a to aplikáciou fosforu, ktorý štartuje činnosť koreňového aparátu. Pre nás najvhodnejšia alternatíva je prípravok FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10), kde okrem fosforu dodávame i horčík zodpovedný za fotosyntézu rastlín. V ďalšom priebehu pestovania je základom pre dosiahnutie vysokej a kvalitnej úrody dodávka jednotlivých mikroelementov v našom prípade vo vysoko sofistikovanej EDDHSA chelátovej väzbe. Poslednou aplikáciou je síra vo forme thiosíranu v produkte THIOFIX SULF podieľajúci sa na zvýšení obsahu bielkovín v zrne.

Pre správne nastavenie nášho systému pre jednotlivé plodiny a obilniny nevynímajúc, konzultujeme všetky dostupné informácie s našimi dodávateľmi, odborníkmi a ľuďmi z praxe. Naša agronomická služba disponuje všetkými dostupnými informáciami a radi sa s Vami o tieto informácie podelia. Kontaktné údaje nájdete na www.belbaplus.sk.