Zmáčadlá a pomocné látky

FLUARTO 50 FS®

FLUARTO 50 FS je fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) určené na morenie osiva pšenice ozimnej, raže ozimnej a tritikale proti hubovým chorobám.

Účinná látka: Fludioxonil 50 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrolov. Ide o kontaktnú účinnú látku so širokospektrálnym areziduálnym účinkom. Príjem osivom atranslokácia do klíčiacich rastlín je obmedzená. Potláča klíčenie spór a rast mycélia hospodársky významných patogénnych húb.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná:

Maximálna dávka pri jednorazovom použití: 100 ml prípravku/700 ml vody na 100 kg osiva.

Maximálna norma pre sejbu predstavuje 250 kg/ha osiva moreného prípravkom.

Používajte iba na morenie v presne kalibrovaných moriacich zariadeniach, určených na tento účel. Moriace zariadenie na morenie semien musí byť čisté a bez zvyškov iných prostriedkov na ochranu rastlín.

Dodržiavajte presné dávkovanie prípravku. Pred použitím balenie pretrepte. Zmes na morenie pripravte v nádrži moriaceho zariadenia alebo v samostatnej nádobe. Najskôr vlejte odmerané množstvo vody, následne pridajte príslušné množstvo prípravku a dôkladne premiešajte. Prázdne obaly zprípravku vypláchnite vodou avýplachovú kvapalinu vlejte do nádrže s moriacou zmesou. Moridlo pripravujte vmechanických moriacich zariadeniach vsúlade s návodom na obsluhu daného zariadenia.

 • Morte bez prestávky moriaceho zariadenia, aby ste sa vyhli zaschnutiu moridla.
 • Moriaca suspenzia má byť spotrebovaná do 24 hodín po príprave!
 • Morte iba dobre očistené, mechanicky nepoškodené osivo.
 • Morenie je najlepšie vykonávať priamo pred siatím.
 • Morený materiál má byť dokonale a rovnomerne pokrytý prípravkom.
 • Nemorte osivo s vlhkosťou viac ako 16 % ani vopred morené iným moridlom.
 • Morený materiál uchovávajte v chladnom, suchom a dobre vetrateľnom sklade.

Na balení morených osív majú byť uvedené nasledovné frázy:

 • Ak je nutné uchovať morené osivo na ďalšiu sezónu, pred siatím skontrolujte klíčivosť.
 • Namorený materiál musí byť použitý výhradne na siatie.

Za účelom ochrany vtákov a voľne žijúcich cicavcov:

 • namorené semená musia byť úplne prikryté zeminou – presvedčte sa, že namorené semená sú taktiež prikryté na konci riadkov,
 • zozbierať prípadné rozsypané semená.

Vrecia s namoreným osivom musia byť viditeľne označené nasledujúcim textom:

POZOR!
Osivo je namorené prípravkom Fluarto 50 Fs, ktorý obsahuje fludioxonil! Namorené osivo nesmie byť použité na potravinárske ani kŕmne účely!