Zmáčadlá a pomocné látky

ADJUVINN®

Neiónové zmáčadlo vo forme vodorozpustného koncentrátu (SL), zvyšujúce pokryvnosť a priľnavosť prípravkov na báze glyfosátov a iných postemergentných herbicídov,
fungicídov a insekticídov.

Účinná látka:
alkoxylovaný alkohol ≤ 98%

Balenie:
1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

ADJUVINN sa používa s autorizovanými herbicídnymi prípravkami, predovšetkým na báze glyfosátu a totálnymi herbicídmi. Možno ho použiť aj v kombináciách s inými postemergentnými herbicídmi a tiež s autorizovanými fungicídmi a insekticídmi.

Znižuje povrchové napätie aplikačných kvapalín a zvyšuje ich  zmáčavosť, rovnako ako pokryvnosť a rýchlosť príjmu, čím zvyšuje spoľahlivosť účinnosti prípravkov na ochranu rastlín.

Umožňuje tak ich lepšiu distribúciu na ošetrovaných rastlinách. Vďaka zvýšenej priľnavosti tak zvyšuje odolnosť aplikačných kvapalín voči dažďu.

Pri použití plochých trysiek sa znižuje podiel jemných kvapiek a tým sa znižuje úlet postrekovej kvapaliny.

ADJUVINN je kompatibilný so všetkými formuláciami prípravkov na ochranu rastlín. Je stabilný vo vodných roztokoch a to pri nízkom aj vysokom pH aplikačných kvapalín.

Pokyny pre aplikáciu

ADJUVINN pri kombinácii s herbicídmi na báze glyfosátov, inými postemergentnými herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi aplikujte v dávke 50 ml/ha. Minimálne množstvo vody je 100 l/ha.

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haODPoznámka
Všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníczlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny50 mlATochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.