Insekticídy

Insekticídy sú prípravky určenené na hubenie hmyzu v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticídy sa používajú hlavne na ničenie hmyzu poškodzujúceho pestované kultúrne plodiny, na ochranu ovocia pred škodcami.

INSODEX 480 EC

Insekticíd vo forme emulzného koncentrátu s kontaktným, požerovým a inhalačným účinkom proti škodcom v repke ozimnej.

Účinná látka: chlorpyrifos 480 g/l

Balenie: 5 l Coex kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka chlorpyrifos patrí medzi organofosfáty. Chlorpyrifos pôsobí prostredníctvom inhibície acetylcholínesterázy (AchE), čo vedie k narušeniu prenosov impulzov v nervovom systéme, a následne k rýchlemu úhynu cieľového hmyzu. Prípravok INSODE X 480 EC je nesystematický organofosfátový insekticíd a účinkuje predovšetkým kontaktným spôsobom, v tráviacom ústrojenstve a v respiračnom systéme.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 150 – 400 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×.

Pre optimálny účinok prípravku aplikujte pri teplotách nad +15°C.

Krytonos repkový

Porasty repky ozimnej ošetrujte proti krytonosovi repkovému na začiatku náletu chrobákov do porastu, t.j. pri zistení 6 imág za 3 dni v Mörickeho miskách.

Blyskáčik repkový

Prípravok aplikujte 7 – 10 dní po prvých náletoch škodcov od rastovej fázy, keď sú kvetné pupene viditeľné a vyvýšené, do rastovej fázy, keď sú už kvetné pupene vyvýšené nad mladými listami (BBCH 51 – 53).

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Postrek nemôže zasiahnuť susedné kvitnúce rastliny

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Nebezpečný pre včely. Pre ochranu včiel a ostatného opeľujúceho hmyzu, prípravok neaplikujte na plodiny v čase ich kvitnutia.  Nepoužívajte na miestach, odkiaľ včely berú znášku. Počas ošetrovania odstráňte alebo prikryte úle. Nepoužívajte v čase výskytu kvitnúcich burín. Buriny pred kvitnutím odstráňte.

Upozornenie

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. Stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. Stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín. Dbajte o to, aby sa zvyšky prípravku a jeho obaly v žiadnom prípade nedostali do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Čakacia lehota medzi aplikáciou prípravku a vstupom osôb a zvierat na prípravkom ošetrený pozemok alebo do ošetreného priestoru: Ľudia – 24 hodín.

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
repka ozimnákrytonos repkový , blyskáčik repkový0,6 l70

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.