Herbicídy

GLYBELLA 360 SL

GLYBELLA 360 SL je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve.

Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (30,77% hm) t.j. vo forme glyphosate-IPA v obsahu 485,8 g/l (41,5% hm)

Balenie: 20 l HDPE fľaša

Opatrenia proti vzniku rezistenci

Účinná látka glyphosate patrí do chemickej skupiny glycidov (skupina G podľa HRAC). Spôsob účinku spočíva v prerušovaní tvorby esenciálnych aminokyselín. Riziko rozvoja rezistencie na prípravok GLYBELLA 360 SL je nízke. Pestovateľom odporúčame, aby zaviedli stratégiu proti rezistencii burín, ktorá je založená na správnej poľnohospodárskej praxi a správnej praxi ochrany rastlín.

Správnu prax je možné dosiahnuť a zdokonaliť:

  • postupujte podľa návodu na tejto etikete,
  • prijmite dodatočné opatrenia na reguláciu rastu burín,
  • minimalizujte rozširovanie burín a ich semien,
  • zaveďte správne postrekové postupy, aby ste dosiahli maximálnu reguláciu burín,
  • používajte správne trysky, aby ste maximalizovali pokrytie burín,
  • aplikujte iba za vhodných poveternostných podmienok,
  • monitorujte účinnosť a oznámte neočakávané výsledky Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.

Niektoré druhy jednoročných burín, ako napríklad psiarka roľná, ovos hluchý a mätonoh trváci majú rozvinutú rezistenciu voči herbicídom, čo môže mať za následok nízku reguláciu. Treba prijať stratégiu na zabránenie a zvládnutie takejto rezistencie. To by malo zahŕňať integráciu herbicídov do programu kultivačných opatrení. Weed Resistance Action Group pripravila príslušné usmernenia, ktoré majú k dispozícií HGCA, CPA, váš distribútor, fytotechnik alebo výrobca prípravku.

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku GLYBELLA 360 SL nemá negatívny vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Vplyv na následné a náhradné plodiny – Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúčame však pri aplikácii na mohutný rastlinný porast (napr. pri obnove trvácich trávnych porastov alebo pri aplikácii pred siatím alebo sadením) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú hmotu pred následným siatím alebo sadením.
Vplyv na susediace plodiny – susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny! Predovšetkým je treba vyvarovať sa postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Prípravok je škodlivý pre užitočný hmyz a preto z dôvodu ochrany užitočného hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.
Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Upozornenie

GLYBELLA 360 SL neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrajškom či z ľahkých kovov príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. GLYBELLA 360 SL môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

Čistenie aplikačného zariadenia

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky jeho stopy z miešacej nádrže a postrekovača odstránené ihneď po skončení postreku podľa nasledujúceho postupu:
1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramena a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).
2) Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s pridaním čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.
3) Opakujte postup podľa bodu “2“ ešte dvakrát.
4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení preplachovania.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Príprava postrekovej kvapaliny: pracovný ochranný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, ochrana očí/tváre (ochranný štít), gumová zástera.
Aplikácia: pracovný ochranný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, gumová obuv, ochranný štít na tvár.
Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.
Ak sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.
Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Prvá pomoc

Po nadýchaní: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch a umožnite mu pohodlné dýchanie. Ak dráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Premiestnite postihnutého od zdroja kontaminácie. Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch a umožnite mu pohodlné dýchanie. Dôkladne vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.

Po kontakte s kožou: Premiestnite postihnutého od zdroja kontaminácie. Odstráňte kontaminovaný odev a pokožku dôkladne opláchnite vodou. Ak podráždenie pretrváva aj po umytí, privolajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Premiestnite postihnutého od zdroja kontaminácie. Odstráňte kontaktné šošovky a naširoko roztvorte očné viečka. Okamžite opláchnite množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva aj po umytí, privolajte lekársku pomoc. Ukážte túto etiketu alebo Kartu bezpečnostných údajov lekárskemu personálu.

Vo všetkých prípadoch otravy, či podozrenia z otravy a pri zasiahnutí očí, dopravte postihnutého k lekárovi s informáciou, s akým prípravkom postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, v Bratislave (č. tel.: 02/5477 4166).

Skladovanie

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých čistých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5°C až +30°C oddelene od požívatín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie zvyškov

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Ďalšie produkty