Fungicídy

MIRABELLA 450 EC

Postrekový fungicídny širokospektrálny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu s lokálne systémovým účinkom na ochranu obilnín proti hubovým chorobám listov a klasov, proti steblolamu a na ochranu okrasných rastlín proti fuzariózam s preventívnym a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka: Prochloraz 450 g/l (39,6 % hm)

Pôsobenie prípravku

Prochloraz je širokospektrálna fungicídna účinná látka s lokálno – systémovým účinkom, takže preniká do rastlinných pletív, avšak do neošetrených častí rastliny nie je rozvádzaná. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Ničí široké spektrum pôvodcov hubových chorôb obilnín, napr. chorôb spôsobujúcich steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides), septoriózy (Septoria nodorum, Septoria tritici), fuzariózy (Fusarium spp.), rynchospóriovú škvrnitosť (Rhynchosporium secalis), hnedú škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres) a ďalšie.

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
pšenica ozimná, pšenica jarnásteblolam, septoriózy pšenice1 l/ha / 1 l/ha + (0,3 l/ha)42 dní- / (TM) Agrovital
jačmeň ozimný, jačmeň jarnýhnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa1 l/ha / 1 l/ha + (0,3 l/ha)42 dní- / (TM) Agrovital
raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimnýsteblolam1 l/ha / 1 l/ha + (0,3 l/ha)42 dní- / (TM) Agrovital
okrasné rastliny (hľuzy, cibule)fuzariózy0,4 %AT

Pokyny pre aplikáciu

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200 – 400 l/ha.

Obilniny – steblolam
MIRABELLA 450 EC ničí R/W typy steblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) vrátane izolátov rezistentných k benzimidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom doteraz nebola zaznamenaná. Termín ošetrenia: pri prvých príznakoch, obvykle vo fáze BBCH 30-32.

Pšenica – septorióza pšeničná, septorióza plevová
Prípravok MIRABELLA 450 EC aplikujte v dobe vývoja vlajkového listu až do doby, kedy je úplne vyvinutý klas (BBCH 39-59).

Jačmeň – listové škvrnitosti
Ošetrenie sa robí v dobe výskytu uvedených chorôb, obyčajne v priebehu steblovania až do začiatku kvitnutia (BBCH 29-59).

Okrasné rastliny
MIRABELLA 450 EC je vhodný na morenie hľúz a cibúľ okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti fuzariózam. Morenie sa robí po dobu 15 – 20 min. tesne pred výsadbou.

Miešateľnosť

Prípravok MIRABELLA 450 EC je miešateľný s väčšinou bežne používaných herbicídov (vrátane fenoxykyselín), insekticídov, fungicídov a s kvapalným hnojivom DAM 390.
Základným predpokladom pre kombinácie je zhoda optimálnych aplikačných termínov pre MIRABELLA 450 EC a druhý prípravok. Pri aplikácii zmesí odporúčame nepoužívať dolnú hranicu dávkovania vody a počas aplikácie udržiavať miešanie trvale v prevádzke. Odporúčame vopred urobiť skúšku miešateľnosti oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii s použitím miestnej vody.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Nie sú známe.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka prochloraz patrí do skupiny DMI fungicídov, (SBI trieda I, FRAC kód 3), ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie stredne rizikové. Je potrebné dodržiavať zásady na zvládnutie rezistencie voči inhibítorom biosyntézy sterolu.
K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje len účinnú látku typu azolu, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku. Dodržujte pokyny na etikete, termín ošetrenia a registrovanú dávku prípravku.
Upozornenie: Porasty oslabené suchom, premokrením, mrazom, krupobitím, alebo škodcami neošetrujte kombináciami s inými prípravkami alebo kombináciou s DAM 390.

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku na ochranu rastlín MIRABELLA 450 EC nemá negatívny vplyv na kvalitu ani kvantitu úrody.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Po aplikácii prípravku MIRABELLA 450 EC neboli zaznamenané negatívne účinky na užitočné alebo iné necieľové organizmy.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí sa nesmú miešať koncentráty a oba prípravky sa do nádrže vlievajú oddelene. Pre prípravu postreku nepoužívajte vápenatú, železitú alebo znečistenú vodu. Postrekovač je potrebné pred použitím vypláchnuť. Do postrekovej kvapaliny, a zvlášť v období bohatom na zrážky, pridajte 0,25-0,5 l/ha AGROVITAL-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmývaniu, zníži úlet postreku a zaistí dobrú priľnavosť prípravku na povrchu rastlín. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

Čistenie aplikačného zariadenia

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).
2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru.
3) Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.
4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Bezpečnostné opatrenia

Pri príprave postreku a aplikácii prípravku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.
Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd

Dôležité upozornenie!
Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

Prvá pomoc

Po nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Po nadýchaní sledujte možný výskyt edému pľúc.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody a medicinálneho uhlia (ale len v prípade, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče). Nevyvolávajte zvracanie.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nikdy nepodávajte nič ústami a nevyvolávajte zvracanie, ak postihnutý nie je pri vedomý.

Po zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

Skladovanie

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie zvyškov

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.